<<<NPK>>>
Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled
 
  • หน้าหลัก
  • ภาพกิจกรรม
  • สมัครสมาชิก
  • ลืมรหัสผ่าน
  • ผู้ดูแลระบบ
  • สมัครเรียน
  • E-Learning
  • แสดงความคิดเห็น
  • รอบรั้ว น.พ.ก.

เป้าหมายของสถานศึกษา

    เป้าหมายของโรงเรียน   คือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน มุ่งมั่นพัฒนาผู้
เรียนให้มีความรู้และความสามารถเชิงบริหารธุรกิจเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ ประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างปกติสุข สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับการเปลี่ยนทางสังคม และพัฒนาการทางเทคโนโลยี บน
พื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

                                   กลับหน้าหลัก